• Slide01

Ceník

Odměna za právní služby poskytované advokátní kanceláří Mgr. Petra Houžvičky se primárně řídí smlouvou s klientem (tzv. smluvní odměna). Smluvní odměna zohledňuje konkrétní potřeby klienta v určité věci i jeho osobní poměry. Pokud není odměna takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (tzv. mimosmluvní odměna).

Smluvní odměnu lze sjednat v následujících formách:

  • hodinová odměna – advokát účtuje odměnu za každou započatou hodinu právní služby s tím, že výše odměny je mezi advokátem a klientem dohodnuta s přihlédnutím ke složitosti a okolnostem řešené věci;
  • úkonová odměna – jednorázová odměna za vyřízení věci (např. sepis smlouvy);
  • paušální odměna – poskytování právních služeb ve sjednaném rozsahu za pevnou měsíční odměnu
  • podílová odměna – dohodou stanovená procentuální odměna podle výsledku věci (výše přiznaného nároku)

Řešení spotřebitelských sporů:

Mgr. Petr Houžvička tímto ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje klienty, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, se sídlem: Národní 16, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 660 00 777, internetová adresa: www.cak.cz

O rozsahu a podmínkách poskytovaných právních služeb v konkrétním případě, jakož i o způsobu reklamace poskytnutých právních služeb, bude klient advokátem řádně informován při uzavírání smlouvy o poskytování právních služeb.

Mgr. Petr Houžvička, advokát
Jana Palacha 121/8, 690 02 Břeclav
IČ: 66248019, DIČ: CZ7405304049

Pro naše klienty máme k dispozici vlastní parkoviště, které je klientovi zpřístupněno po zavolání na telefonní číslo +420 519 324 800.

bankovní spojení: 
Komerční banka a.s. –
č. ú.: 86-1729660227/0100, 
účet advokátních úschov 
č. ú.: 35-4553310277/0100, 
ID datové schránky: qtuhgwa

Telefon: +420 519 324 800
Fax: +420 519 324 900
E-mail: info@akhouzvicka.cz