• Slide01

Specializace

Obchodní právo:

 • zakládání a změny v obchodních společnostech
 • přeměny obchodních společností a družstev
 • příprava a realizace rozhodování orgánů obchodních společností a družstev
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • zrušení a likvidace obchodních společností a družstev
 • právní poradenství při řízení a správě obchodních korporací
 • právo směnečné a šekové

Občanské právo:

 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení v občanskoprávních sporech
 • sepisy či revize občanskoprávních smluv
 • převody, nájmy či jiné dispozice s movitými i nemovitými věcmi
 • právní poradenství při vymáhání a správě pohledávek
 • sepisy právních stanovisek
 • právní poradenství v souvislosti se založením, správou a řízením právnických osob občanského práva (spolky, nadace, nadační fondy)
 • realizace advokátních úschov peněž, cenných papírů a jiných věcí
 • právní poradenství v oblasti rodinného práva (manželské majetkové právo, rozvodové řízení, péče o nezletilé)

Insolvenční právo:

 • právní poradenství úpadcům a věřitelům v insolvenčním řízení včetně jejich zastupování
 • příprava přihlášek pohledávek, insolvenčních návrhů, a žalob dle insolvenčního zákona
 • zastupování v incidenčních sporech

Trestní právo:

 • obhajoba osob, proti kterým je vedeno trestní řízení, a to ve všech stadiích trestního řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • sepisy trestních oznámení

Pracovní právo:

 • sepisy či revize pracovněprávní dokumentace spojené se vznikem, trváním či ukončením pracovněprávního vztahu
 • zastupování klientů v pracovněprávních sporech

Správní právo:

 • zastupování ve správních řízeních (např. přestupkových, stavebních, daňových apod.)
 • zastupování v řízení před správními soudy
 • právo veřejných zakázek

Mgr. Petr Houžvička, advokát
Jana Palacha 121/8, 690 02 Břeclav
IČ: 66248019, DIČ: CZ7405304049

Pro naše klienty máme k dispozici vlastní parkoviště, které je klientovi zpřístupněno po zavolání na telefonní číslo +420 519 324 800.

bankovní spojení: 
Komerční banka a.s. –
č. ú.: 86-1729660227/0100, 
účet advokátních úschov 
č. ú.: 35-4553310277/0100, 
ID datové schránky: qtuhgwa

Telefon: +420 519 324 800
Fax: +420 519 324 900
E-mail: info@akhouzvicka.cz